Světlo nestvořené

Světlo nestvořené
Sobota 8. 8. | ve 20:15 (pozor změna času!)
Klášter Želiv – ambity (pozor změna místa!)
Alitea (Ukrajina) | Žana Gončarenko, umělecká vedoucí
Duchovní hudba kyjevských chrámů. Beseda s umělci po večerním koncertě. Tlumočení zajištěno.
vstupné 100 Kč/ sleva 80 Kč

Koncert se koná pod záštitou doc. JUDr. Pavla Svobody PhD., D. E. A., poslance a předsedy právního výboru EP. Děkujeme za podporu poslaneckému klubu Evropské Lidové Strany

 

Soubor Alitea byl založen v roce 2006 na umělecké katedře Národní pedagogické univerzity v Kyjevě. Alitea (v překladu – pravda, skutečnost), který se specializuje na interpretaci středověkého vícehlasu, renesanční polyfonie a vokálních děl baroka ukrajinského i západního. V základní sestavě souboru je pět zpěvaček (mezi nimi mimo jiné dvě dirigentky a jedna skladatelka). Alitea vystupuje na mnoha festivalech na Ukrajině, ale i v zahraničí (Slovensko, Polsko, Česká republika a další).

Žanna Gončarenko vystudovala sbormistrovství na Ukrajinské národní hudební akademii v Kyjevě ve třídě profesora Viktora Petričenka. V současné době vyučuje sbormistrovství na umělecké katedře Národní pedagogické university v Kyjevě. Od roku 2004 Žanna působí jako sbormistryně pravoslavného chrámového sboru v kostele sv. Makaria v Kyjevě. V letech 1997 – 2005 zpívala v komorním vokálním souboru staré hudby Muzični Asamblej, pod vedením Denise Podjačije (Denis též vedl seminář pravoslavné liturgické hudby na Conviviu v roce 2004).

V roce 2006 Žanna založila komorní vokální soubor Alitea (v překladu – pravda, skutečnost), který se specializuje na interpretaci středověkého vícehlasu, renesanční polyfonie a vokálních děl baroka ukrajinského i západního. Žanna umělecky spolupracuje na kulturních projektech Kyjevskopečerské lávry, a jako aktivní hudebnice působí i v dalších kyjevských chrámech. Zúčastnila se mnoha interpretačních kursů (Evelyn Tubb, Michael Ullman, Dirkjan Horringa a další).


Spiritualita pravoslavné církve, to je božská liturgie a ikona; tyto dvě stránky umožňují člověku stát se bytostně liturgickým. Historie liturgického zpěvu má svůj počátek v nebi, protože poprvé zazpívaly chvály na boží počest andělské chóry, tj. neviditelný duchovní svět stvořený Bohem ještě před vytvořením světa viditelného, materiálního.
Píseň andělů, která se rozléhala v čase tvoření světa, zní nepřetržitě dodnes a z andělských úst nevymizí nikdy, jen člověk, který ztratil neuposlechnutím Božího zákazu svou původní andělskou přirozenost a upadnul do pasti hříchu a smrti, není už více schopen tento nádherný zpěv slyšet a být jeho účastníkem, jako Mocnosti nebeské.
Jen pár vyvolených dostalo od Boha darem schopnost slyšet andělské chóry – Písmo Svaté vzpomíná mezi jinými proroka Izajáše (Iz 6,1-3) a sv. Jana Evangelistu, který měl tajemnou vizi na ostrově Patmos (Zj 1,9). Na rozdíl od liturgického zpěvu, jehož počátky, jak vidíme, přesahují daleko za hranice existence viditelného světa, hudba má svůj počátek na zemi, v konkrétním historickém momentu a její vynález Písmo Svaté spojuje s jedním z potomků Kaina – Jubalem – nazývajíc ho praotcem všech hrajících na citeru a flétnu (Gen 4,21).
Tak jak se liší původ zpěvu a hudby, rovněž důvody jejich existence jsou různé. Zpěv andělů plyne z bezprostředního nahlížení slávy Přesvaté Trojice povzbuzujícího celý neviditelný svět do neustálého oslavování Stvořitele a probouzejícího v něm neodolatelnou touhu hlásat milost, která se díky Božímu milosrdenství skrze anděly vylévá rovněž i na nás v podobě jejich nádherného zpěvu a zjevení – byť nepříliš častých.
Člověk si musí uvědomit, že když čte nebo zpívá posvátné texty, zrcadlí v sobě (stavem své mysli, hlasem, pohyby a celou svou bytostí), to, co je Věčné, což je Boží pravda, "slova věčného života" (Jan 6,68 ). Liturgický zpěv by měl být podobný rukopisu svatého mnicha – ikony, z jejíhož prohlížení se v srdci rodí pocit duchovní radosti.